Islamische Feiertage

Islamische Feiertage 2018

DatumEventOrt
19.03.2018Beginn der drei heiligen MonateWelt
13.04.2018Himmelfahrt Mohammeds (Lailat al Miraj)Welt
01.05.2018Nacht der Vergebung (Lailatu l-Bara'a)Welt
16.05. - 15.06.2018Fastenmonat Ramadan 1439 (2018 )Welt
11.06.2018Nacht der Bestimmung (Laylat al-Qadr)Welt
15.06. - 17.06.2018Fest des Fastenbrechens (´Id al Fitr)Welt
19.08. - 24.08.2018Hadsch 1439 (2018 )Saudi-Arabien
19.08.2018Tag der Tränkung 1439 (2018)Mekka (Saudi-Arabien)
20.08.2018Tag von Arafat 1439 (2018)Saudi-Arabien
21.08.2018Islamisches Opferfest (´Id al-adha) 1439 (2018)Welt
22.08. - 24.08.2018Tage des Fleischtrocknens 1439 (2018 )Saudi-Arabien
20.09.2018Aschura 2018Welt
21.11.2018Geburtstag des Propheten (Mawlid an-Nabi) 1439 (2018)Welt

Close